Hoạt động của Email offline
Khi bạn gửi emailemail đó sẽ được gửi qua máy server, từ máy server email này sẽ chuyển vào mailbox (đã đăng ký). Từ ngoài internet sẽ nhận mail từ hộp mailbox đó.
Ngược lại, từ ngoài internet (yahoo, gmail) gửi mail vào, email đó sẽ vào hộp mailbox, đến khi server được mở, server sẽ lấy mail về từ mailbox và các user sẽ lấy mail từ server.
Bạn không phải sợ bị mất email vì tất cả email sẽ được lưu vào mailbox.
Điều kiện cần có để sử dụng Email offline
Bạn cần có 1 line điện thoại, 1 máy PC làm mail server với cấu hình tối thiểu là Pentium 4 với 128 MB Ram, 1 modem, 1 account Internet của bất kỳ mạng nào và mạng LAN hoạt động tốt.

Hệ thống mail mới có thể tích hợp được hoàn toàn với hệ thống mail cũ


Tin công nghệ
Để lại lời nhắn cho chúng tôi